SERVIS


ZMLUVNÉ PODMIENKY POZÁRUČNÝCH OPRÁV 
1.      Spoločnosť Platan Audio ( Eduard Nemček- Platan, ďalej len „servis")prehlasuje, že splní všetky náležitosti podľa platnej právnej legislatívy v SR,ktorá sa týka servisu spotrebnej elektroniky a činnosti s tým súvisiacej.
2.      Servis vykoná objednanú opravu v najkratšej možnej lehote za použitia originálnych náhradných dielov a technológie doporučenej výrobcom daného zariadenia v Servisnom stredisku  : Peter Weingart  v TRENČÍNE .
3.      Servis nezaručuje opravu zariadenia značiek, na ktoré nemá autorizáciu od výrobcu daného zariadenia.
4.      Servis vydá objednávateľovi predmet opravy po predložení potvrdenia o prevzatí do servisu. V prípade straty tohto potvrdenia je objednávateľ povinný ohlásiť túto skutočnosť servisu, ktorý v tomto prípade vydá predmet opravy len po predložení platného OP.
5.      Servis vyúčtuje vykonanú službu a použitý materiál na základe platného cenníka opráv servisu.
6.      Pri odstúpení zákazníka od objednávky bude zákazník ovivyúčtovaný poplatok za diagnostiku zariadenia a cena použitého materiálu,ktorého povaha neumožňuje jeho demontáž bez znakov použitia.
7.      V prípade odmietnutia zaplatenia vyúčtovanej čiastky servis zariadenie nevydá. 

8.      Servis poskytne na vykonanú opravu záruku podľa platnej legislatívy.
9.      S ohľadom na zložitosť zariadenia spotrebnej elektroniky sa môže v priebehu záručnej doby poskytnutej servisom závada opakovať . Zákazník túto závadu reklamuje v servise, ktorý opravu vykonal. Pri následnej reklamácii je nutné predložiť servisný list z predchádzajúcej opravy a doklad o zaplatení. Aj napriek podobným vonkajším prejavom závady sa môže stať,že závadu spôsobuje časť zariadenia, ktorá nebola predmetom predchádzajúcej opravy. V takom prípade nebude reklamácia uznaná a bude vyúčtovaná ako ďalšia oprava.
10. Servis vydá spolu s opraveným zariadením aj vymenené vadné diely. 

11. Pokiaľ si objednávateľ neprevezme predmet opravy do 1mesiaca od uplynutia posledného dňa stanovenej doby, má servis právo účtovať poplatok za uskladnenie a to vo výške 0,03 EUR/ 1,- Sk s DPH za každý deň omeškania. Pokiaľ si objednávateľ nevyzdvihne predmet opravy ani v lehote ďalších 6 mesiacov, je servis oprávnený odpredať predmet opravy tretej osobe. 

12. Servis týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverejnené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát žiadnym spôsobom poskytovať tretej osobe a zverené dáta nepoužije k verejnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou servisu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka, i bez udania dôvodu, jeho osobné údaje kedykoľvek vymaže zo svojej databázy. 


13. V prípade, že zákazník nesúhlasí s konečnou cenou opravy,bude mu naúčtovaná diagnostika a náklady vynaložené servisom na dopravu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
1.      Na vykonané servisné práce poskytuje spoločnosť Platan  Audio, záručnú dobu 3 mesiace a na vymenené náhradné diely 6 mesiacov.
2.      S ohľadom na zložitosť zariadenia spotrebnej elektroniky sa môže v priebehu záručnej doby poskytnutej servisom závada opakovať. Zákazník túto závadu reklamuje v servise, ktorý opravu vykonal. Pri následnej reklamácii je nutné predložiť servisný list z predchádzajúcej opravy a doklad o zaplatení. Aj napriek podobným vonkajším prejavom závady sa môže stať,že závadu spôsobuje časť zariadenia, ktorá nebola predmetom predchádzajúcej opravy. V takom prípade nebude reklamácia uznaná a bude vyúčtovaná ako ďalšia oprava. 

Bezplatné odstránenie závady sa nevzťahuje tiež na:
Pravidelnú údržbu alebo výmenu mechanických súčiastok podliehajúcich opotrebovaniu 
Poškodenie spôsobené nešetrným alebo nesprávnym zaobchádzaním 
Závady spôsobené živelnou udalosťou, požiarom, dlhodobým priamym slnečným žiarením, statickou elektrinou, kolísaním napätia v elektro rozvodnej sieti
Neodbornou inštaláciou a  závadami systémov, v ktorých bol výrobok inštalovaný
Výrobky, do ktorých zasiahli neoprávnene, vrátane úprav, modifikácií a zásahov neautorizovaných servisov
Závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do výrobkov
Poškodenie vzniknuté z  profesionálneho alebo komerčného využívania výrobkov určených pre domácu spotrebu.


UPOZORNENIE
 Za obsah zásielky, ako aj za škody vzniknuté počas prepravy do servisu z dôvodu nemožnosti kontroly obsahu zásielky pred odoslaním, resp. nevhodného (nedostatočného) zabalenia reklamovaného tovaru je v plnej miere zodpovedný odosielateľ.Na takto vzniknuté poškodenie sa záruka ani poistenie pri preprave nevzťahuje. Platan Audio nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah zásielky ako aj prípadné škody pri preprave reklamovaného tovaru do servisu.

Adresa Servisného strediska,  na ktorú je nutné odosielať  výrobok určený na záručný,  pozáručný servis, aj naladenie . Pri osobnom prinesení /odovzdaní na predajni v Hlohovci, alebo Bratislave  bude úkon spoplatnený sumou 26 Eur – To sú dopravné náklady do servisného strediska a späť.


ADRESA Servisného Strediska:


Peter Weingart 

Osvienčimska 1718/4


911 01  Trenčín


Tel. 0903 459 384.